Privacybeleid

Wanneer u onze internetsite bezoekt, kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct als indirect. Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Wij gebruiken alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

VFBO

Het Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de “VFBO, Verbond Financiële BeroepsOrganisaties” (KvK 80074707) kortweg aangeduid als “VFBO”.

Verwerking van persoonsgegevens door VFBO

Voor VFBO is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. VFBO respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG worden behandeld.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door het VFBO voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
  • de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
  • voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden;
  • voor het verbeteren van de website en dienstverlening van VFBO;
  • voor het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Uitwisseling met derden

De VFBO verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer:

  • u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking; of
  • de VFBO wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Verder geldt dat de VFBO een deel van haar werkzaamheden heeft uitbesteed aan derde partijen (zoals externe evenementenorganisatie). Die derde partijen komen soms te beschikken over persoonsgegevens waarvoor de VFBO verantwoordelijk is. De VFBO heeft met deze partijen afgesproken dat de persoonsgegevens alleen voor deze werkzaamheden mogen worden gebruikt. Ook is afgesproken dat de persoonsgegevens geheim moeten worden gehouden en goed moeten worden beveiligd. Dit is een vastgelegd in een zogenaamde “verwerkersovereenkomst”.

Fotograferen en filmen

Het is mogelijk dat u als gast op een VFBO event wordt gefilmd of gefotografeerd. De organisator van het betreffende event en VFBO behouden zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.

Wijzigingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om de Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met de internetsite zijn verbonden.