Brieven aan de politiek

Visie Vereenvoudiging Eigenwoningregeling

Bij de invoering van de Wet Inkomstenbelasting 2001, is de hypotheekrenteaftrek beperkt (maximaal 30 jaar). Deze beperking was toen begrijpelijk en uitvoerbaar. De eigenwoning bleef voor velen betaalbaar en door de verplichte aflossing heeft de regeling op termijn minder invloed op de staatsfinanciën. Sindsdien zijn nog veel aanpassingen binnen de ‘eigenwoningregeling’ doorgevoerd. Vrijwel elke aanpassing heeft de eigenwoningregeling complexer gemaakt. Deze complexiteit is inmiddels van dien aard, dat de regeling voor de burger, de adviseur en belastingdienst onuitvoerbaar is geworden. Hierover maken wij ons grote zorgen en hebben de politiek via een brief verzocht deze regeling te vereenvoudigen.


VFBO pleit voor eenvoudiger, robuuster en begrijpelijker maken van de financiële en fiscale wetgeving!

In maart 2024 heeft het VFBO via een brief aan de politiek aandacht gevraagd voor 3 maatschappelijk urgente onderwerpen

In deze brief pleiten wij voor een eenvoudiger en rechtvaardiger belastingheffing in box 3, een vereenvoudiging van de fiscale behandeling eigen woning en het ontwikkelen van beleid waarmee financieel advies toegankelijker en betaalbaarder wordt gemaakt, zodat de pensioendeelnemer beter gefaciliteerd kan worden bij de keuzebegeleiding in de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (Wtp).